Regulamin

Regulamin strony internetowej zaplacmniej.pl

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://www.zaplacmniej.pl
 2. Każdy Użytkownik, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści i danych w całości lub w części bez zgody Usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Zawartość strony internetowej, w tym teksty, zdjęcia, rysunki, pliki dźwiękowe, filmowe, animacje oraz układ tych elementów i inne podlega ochronie prawa autorskiego i pokrewnych regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej. Żadna część jak i całość treści i danych zawartych na stronie internetowej zaplacmniej.pl nie może być rozpowszechniana i powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z tworzeniem kopii całości lub części, fotokopiowaniem, kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w źródłach elektronicznych bez pisemnej zgody. Aby uzyskać zgodę na redystrybucję artykułów, plików multimedialnych, danych lub innych form i treści znajdujących się na stronie internetowej zaplacmniej.pl prosimy o kontakt na adres biuro@zaplacmniej.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Definicje

 1. ’’Regulamin’’ to niniejszy regulamin.
 2. ’’Usługodawca’’ to działalność gospodarcza MAC e-biznes Sylwia Błaszyńska, z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. Kunickiego 5, lok.201, NIP 7361708445,REGON 122963764, e-mail biuro@zaplacmniej.pl.
 3. ’’Strona www’’ to strona internetowa zaplacmniej.pl znajdująca się pod adresem internetowym: http://www.zaplacmniej.pl stanowiąca platformę internetową, administrowaną przez MAC e-biznes Sylwia Błaszyńska, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 4. ’’Użytkownik’’ to osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. ’’Usługa’’ to usługa negocjacyjna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Usługodawca umożliwia swoim Użytkownikom dostęp do Usług za pośrednictwem Strony www.
 6. ’’Umowa’’ to umowa o świadczenie usług negocjacyjnych zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

§ 3 Korzystanie ze Strony www

 1. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania ze Strony www zaplacmniej.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych, które posiadają włączona obsługą plików ‘cookies’.
 2. Przeglądanie zawartości Strony www jest bezpłatne nie wymaga od Użytkownika rejestracji .
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony www w sposób zgodny z Regulaminem. Ponad to zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczajów przyjętych w Internecie (netykieta) oraz dobrych obyczajów.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony www i jego dostępności przez całą dobę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Strony www z przyczyn technicznych (przerwy w dostępie do sieci, prądu etc.) lub innych od niego niezależnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w udostępnianiu całości lub części Strony www w celu wykonania prac modernizacyjnych i innych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Usługodawca może odmówić zamieszczenia reklamy, ogłoszenia, promocji i innych jeżeli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową lub charakterem Strony www.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym, które nie pochodzą od Usługodawcy.
 8. Usługodawca może zezwolić Użytkownikom na umieszczanie komentarzy do materiałów znajdujących się na Stronie www za pomocą formularzy do tego przeznaczonych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników oraz może je usunąć samowolnie lub na żądanie osób nimi pokrzywdzonych.
 10. Zabronione jest publikowanie komentarzy, które:

a) w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawne,

b) naruszają dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich, fizycznych i prawnych,

c) zawierają treści dyskryminujące,

d) zawierają wulgaryzmy,

e) zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową lub są spamem,

f) zawierają odnośniki do stron internetowych zawierających pornografię, materiały obsceniczne, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich.

§ 4 Świadczenie usług negocjacyjnych

 1. Za pośrednictwem Strony www Usługodawca oferuje usługi w zakresie negocjacji cen nowych samochodów w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 2. W celu zlecenia Usługi Użytkownik wypełnienia formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem http://www.zaplacmniej.pl/kontakt/. Wysłanie formularza kontaktowego nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.
 3. Usługodawca przystępuje do realizacji usługi negocjacji ceny po podpisaniu Umowy przez Użytkownika oraz Usługodawcę. Umowa zostaje zawarta na odległość.
 4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednogłośnie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w momencie, gdy Usługodawca zrealizował Usługę.

 § 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Strony www przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 2. Dane Użytkownika są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, w tym innym podmiotom do celów marketingowych.
 3. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę tylko i wyłącznie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania i usuwania.
 5. Na wypadek prowadzonych postępowań Usługodawca ma obowiązek oraz prawo udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@zaplacmniej.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

-dane Użytkownika;

-datę zamówienia Usługi;

-opis przedmiotu reklamacji.

 1. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje prezentowane na Stronie www są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji, opinii, danych i innych materiałów zawartych na Stronie www. Czytelnik korzysta z zawartości Strony www oraz podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie www zaplacmniej.pl.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zawartości Strony www.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia całości lub części zawartości Strony www.

 

Top

W czym możemy Ci pomóc?

Pozostań z nami w kontakcie: biuro@zaplacmniej.pl